KOŁO MINISTRANCKIE

Ministranci to grupa chłopców, którzy są najbliżej ołtarza w czasie Mszy świętej. Pomagają księdzu w sprawowaniu liturgii.

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć”, „pomagać”. Ministrant służy Bogu i ludziom zwłaszcza podczas sprawowania Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych w Kościele

Dba o sprawny i piękny przebieg liturgii, pomaga kapłanowi w czynnościach liturgicznych i odczytuje podczas Mszy świętej słowo Boże. Jest to funkcja ważna i odpowiedzialna. Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od czasu, kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Służba ministrancka wymaga czasami wielu wyrzeczeń, ale świadomość służby samemu Bogu i ludziom powoduje, że ministrant z radością i satysfakcją wykonuje powierzone mu zadania.

Każdy z ministrantów w swoim życiu powinien kierować się hasłem: Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Ministrant to przede wszystkim ten, który niesie znak. Ministrant nosi pewne określone przedmioty (krzyż, świeca, ampułki), a są to przedmioty posiadające niezmiernie ważne miejsce w liturgii. Wskazują one wszystkim wiernym zebranym w Kościele, że mają do czynienia z inną rzeczywistością. Dlatego ministrant powinien nie tylko nosić znaki, ale sam być znakiem Bożej obecności oraz ukazywać, że każdy wierny – nie tylko kapłan – uczestniczy w sprawowaniu liturgii. Ministrant powinien także pokazywać wiernym jak uczestniczyć w liturgii. Uczestniczyć w liturgii to znaczy współdziałać i ją współtworzyć, a nie biernie w niej przebywać. Każdy z ministrantów może i powinien być dumny z tego, że przy ołtarzu służy samemu Bogu.

Zdjęcia na których są ministranci można zobaczyć także w „GALERIA – MINISTRANCI”

Kodeks ministranta:

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
  6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant – podobnie jak kapłan – stara się być niejako drugim Chrystusem.

MODLITWY MINISTRANTA

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie. 

Amen.

Modlitwa po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

W naszej parafii przynajmniej raz w roku, po odpowiednim przygotowaniu, kilku chłopców jest w czasie niedzielnej Mszy świętej uroczyście przyjmowanych do grona ministrantów.

Chłopców, którzy jako ministranci chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu prosimy, by zgłosili się do księdza proboszcza. Zapraszamy do pełnienia ważnej funkcji ministranta w naszej parafii.
Przewiń do góry