NAWIEDZENIE W RODZINACH

************************************************************************************************

Pani Jasnogórska

Weź w opiekę wszystkie nasze dzieci, by były chlubą katolickich rodziców. Umacniaj młodzież, by swoją przyszłość budowała na fundamencie wiary i Bożych przykazań, a nie na lotnych piaskach życia bez Boga.

Otocz opieką małżonków, rodziny, aby były silne Bogiem, umocnij i pociesz wszystkich chorych i starszych, niech znajdą ukojenie w Twoim sercu, Maryjo.

Najlepsza z Matek, naucz nas dobrego życia, abyśmy mogli skutecznie ten skarb wiary zachować i przekazać następnym pokoleniom.

Spraw, by wszelkie dobro jakie dokonało się w czasie Nawiedzenia, trwało w nas i w naszych rodzinach jak najdłużej.

O to pokornie prosimy Cię Jasnogórska Pani, Królowo Rodzin.

************************************************************************************************

W parafii odbyło się nawiedzenie kopii cudownej ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie w poszczególnych wioskach miało miejsce w następujących terminach:

 1. Brody Duże – 26.06. – 09.08. 2016 r.
 2. Brody Małe – 14.08. – 01.09. 2016 r.
 3. Niździn – 04.09. – 09.11. 2016 r.
 4. Perki – 13.11 – 23.12. 2016 r.
 5. Ściborowo – 27.12. 2016 r. – 07.01. 2017 r.
 6. Węgrzynowo – 08.01. – 29.03. 2017 r.
 7. Mała Wieś – 18.04. 2017 r. – 24.06. 2018 r.

 

Nawiedzenie Rodzin przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii św. Maksymiliana w Małej Wsi

Przyjmowanie Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszych domach jest trwałą pamiątką nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miało miejsce 14 i 15 marca 2016 r. w naszej parafii. Główną intencją peregrynacji Obrazu jest odnowienie życia religijnego, modlitewnego i moralnego rodzin naszej parafii. Oby w czasie Nawiedzenia towarzyszyła nam ufna modlitwa do Matki Bożej. Proszę zapoznać się z proponowanym programem nawiedzenia i w miarę możliwości korzystać z modlitw, które są niżej podane.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie Obrazu do domu

 1. Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu:
  stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych
 2. Przywitanie Obrazu – O Maryjo Witam Cię lub modlitwa Pod Twoją obronę
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56) (najstarsze z dzieci lub wybrana osoba)
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 5. Akt zawierzenia Matce Bożej

Wieczorny pacierz przy Obrazie

 1. Wieczorny pacierz całej rodzin (zwrócić szczególną uwagę na modlitwę dzieci)
 2. Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych lub odtworzenie pieśni z płyt

Apel Jasnogórski o godz. 2100

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
 2. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). (wcześniej należy przygotować odbiornik ustawiając właściwą stację)
  Zachęcam, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

Pacierz poranny

 1. Wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia: Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Zachęcam, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki lub odmówili różaniec
 2. Powracający ze szkoły, pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem
 3. O godz. 1500 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

 1. Litania do Najświętszej Maryi Panny
 2. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy Obraz z domu, by przekazać Go następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego lub nieść obraz w ciszy
 3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz Matki Boskiej

Obraz przekazujemy o godz. 1800, w zimie o godz. 1700 lub w dowolnej godzinie ustalonej między rodzinami.

Proponowane teksty modlitw podczas Nawiedzenia. Te propozycje można dowolnie w miarę potrzeb i możliwości modyfikować.

O Maryjo witam Cię

O Maryjo, witam Cię,
o Maryjo, kocham Cię,
o Maryjo, pobłogosław
wszystkie dzieci swe.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

EWANGELIA    
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Jasna Góra, 3 maja 2016 r.

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

 1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

 1. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

 1. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.

 1. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

 1. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

 

Modlitwy przy obrazie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.  Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań        

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwy dla dzieci

Modlitwa 1
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.

Modlitwa 2
Dobranoc, aniołki na noc.
Matka Boska przy łóżku,
a Pan Jezus w serduszku. Amen.

Modlitwa 3
Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

Modlitwa 4
Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,
ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka. Amen.

Modlitwa 5
Dzień się już skończył i noc się przybliża,
klękam przed Tobą i robię znak krzyża.
Przepraszam za to, co zrobiłem złego;
z radością oddaję, co było dobrego.
O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę do nieba zanoszę:
za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata,
za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.

Modlitwa 6
Rano
Za sen spokojny, za noc przespaną,
Dzięki Ci, Boże na niebie!
Pierwsze me myśli, budząc się rano,
Obracam w górę, do Ciebie,
I błagam: dozwól, bym przez dzień cały,
Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!

Wieczorem
Aniele Stróżu i Ty o Boże!
W tę noc ponurą i ciemną,
Gdy główkę moją do snu ułożę,
Błagam: czuwajcie nade mną.
Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli,
We śnie już mama i tatko:
Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli,
Ty bądź mi Ojcem i Matką!

Modlitwa do Anioła Stróża    

Kiedy rano budzę się,
O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.
Anioł Stróż niech broni mnie
Od wszystkiego, co jest złe.
Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.
Niech koledzy w klasie mej
W zgodzie żyją i nie kłócą się,
Niechaj dobrze czynić chcą,
Bo Bożymi dziećmi są.
Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.
O Aniele Boży nasz,
Nad Ojczyzną trzymaj straż,
By w pokoju każdy żył
I człowiekiem wolnym był.
Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.   

Modlitwa przed jedzeniem
Modlitwa 1
Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary,
które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa 2
Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje,
które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa 3  
Bądź pochwalony,
Panie Boże nasz,
pobłogosław te dary,
które z twojej dobroci spożywać mamy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa 4
Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami.
Pobłogosław nas i te wszystkie dary,
za które podziękowania Tobie składamy.
Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie,
a ci, co odeszli, osiągną zbawienie. Amen.
Modlitwa 5
Boże dzięki Ci składamy
za to co spożywać mamy
Ty nas żywić nie przestajesz
pobłogosław co nam dajesz. Amen.

Modlitwa za rodziców
Modlitwa 1
Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,
dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość.
Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.
Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.
Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym
i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną,
niech panuje w niej pokój i zgoda. Amen.

Modlitwa 2
Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę,
za to, że uczą mnie cieszyć się światem.
Za ich dobre rady, dużo cierpliwości.
Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości. Amen.

Modlitwa 3    
Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś,
dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś.
Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego, czego im potrzeba. Amen.

Modlitwa 4
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie mamy i taty proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.

Podziękowanie za szczęśliwy dom

Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi szczęśliwy dom i kochaną dobrą rodzinę.
Cóż mogłoby być więcej potrzebne
poza twoją miłością, która już jest?
Bardzo dziękuję, o Panie. Amen.

Modlitwa za dom

Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,
wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego,
aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.
Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa młodych

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie
budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia.
Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
także w ubogim i cierpiącym.
Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.
Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.
Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz
daje radość i szczęście.
Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.
Pragniemy jednak prawdy i dobra.
Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu
zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,
którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. Amen.

Modlitwa za dusze czyśćcowe

Modlitwa Świętej Gertrudy
Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące,
za umierających, za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen.

Egzorcyzmy  
Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa przed ważnym zajęciem

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
uciekajcie złe duchy z tego miejsca,
nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie,
i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,
które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam:
Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.
Boże, Najwyższy nasz Panie,
Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,
abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec święty

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA

(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny     

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Akt miłości 

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Suplikacje (modlitwa)

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II   

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
że Cię nigdy nie opuszczę,
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,
co uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych uczynków moich,
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy, według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie
stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,
jak ja Tobie oddałem się w niewolę.
Wszystko, cokolwiek czynić będę,
przez Twoje Ręce Niepokalane,
Pośredniczko łask wszelkich,
oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej
i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.

Akt zawierzenia się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Apel Jasnogórski      

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, czuwam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, czuwam.

lub  wersja młodzieżowa:

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie
I czuwam na każdy czas.
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat.
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Jutrznia

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

Pryma

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Tercja

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

K.: Ja mieszkam na wysokościach,
W.: I tron mój w słupie obłoku.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Seksta

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

K.: Jak lilia między cierniem,
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Nona

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Nieszpory

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Kompleta

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
W.: Amen.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

 

Pieśni Maryjne

Była cicha i piękna jak wiosna

 1. Była cicha i piękna jak wiosna,
  żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
  Ona Boga na świat nam przyniosła
  i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
  ref:
  Matka, która wszystko rozumie,
  sercem ogarnia każdego z nas.
  Matka zobaczyć dobro w nas umie,
  Ona jest z nami w każdy czas.
 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
  by niepokój zwyciężyć i zło.
  Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
  trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak On.

Chwalcie łąki

 1. Chwalcie łąki umajone, — Góry, doliny zielone.
  Chwalcie, cieniste gaiki, — Źródła i kręte strumyki!
 2. Co igra z morza falami, — W powietrzu buja skrzydłami,
  Chwalcie z nami Panią Świata, — Jej dłoń nasza wieniec splata.
 3. Ona dzieł Boskich korona, — Nad Anioły wywyższona;
  Choć jest Panią nieba, ziemi, — Nie gardzi dary naszymi.
 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, — Ptaszęta słodkim kwileniem,
  I co czuje, i co żyje, — Niech z nami s1awi Maryję!

Czarna Madonna

 1. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce
  Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie
  Wzrok ma smutny, zatroskany jakby chciała prosić Cię
  Byś w matczyną jej opiekę oddał się.
  ref:
  Madonno, Czarna Madonno,
  Jak dobrze Twym dzieckiem być!
  O pozwól, Czarna Madonno
  W ramiona Twoje się skryć.
 2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła
  Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.
  I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
  Gdy powtórzysz jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da.
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.

Cześć Maryi

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, — Pannie Świętej cześć!
  Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała, — Hołd Jej spiesz się nieść!
 2. Jej to ręce piastowały, — Tego, co ten świat
  Stworzył wielki i wspaniały, — Syn Jej, a nasz brat.
 3. On jak Matkę Ją miłował, — Jej posłusznym był.
  Każde słowo Jej szanował, — Chociaż Bogiem był.

Daj mi Jezusa

 1. Daj mi Jezusa o Matko moja,
  na krótki życia ziemskiego dzień.
  W każdym cierpieniu i w życiu znojach
  pragnę tej siły, co płynie zeń.
  O daj mi, daj, Jezusa daj!

O złóż Go, Matko, do serca mego,
co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
bo On mi daje wytrwania moc.

Do Ciebie Matko szafarko łask

 1. Do Ciebie Matko szafarko łask
  Błagalne pienia wciąż płyną
  Twa dobroć świeci nad słońca blask
  Nadzieją Tyś nam jedyną.
  ref:
  W cierpienia czas pomocą darz
  I nieustannie ratuj nas.
 2. Gdy Twojej chwały niebieski tron
  Daleki duszy cierpiącej,
  Spoglądnij na nas przez obraz on,
  Pomocy Nieustającej.
 3. Twe oczy jakże łaskawe są
  Pociąga słodycz w nich Twoja
  Ufamy mocno, że ulżysz łzom
  I wsparciem staniesz się w znojach.
 4. Gdy duszę w smutku zasępi cień
  Układu myśl nam zamąca
  Niech noc nam w jasny zamieni dzień
  Twa pomoc nieustająca.
 5. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już
  gromnicę światłem płonącą
  Śmiertelnych wrogów, Maryjo, zmóż
  Pomocą Nieustającą.

Gwiazdo śliczna, wspaniała

 1. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowka Maryja,
  Do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja!
 2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas:
  „Pojdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł czas, ach! przyszedł czas”.
 3. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają,
  Słowiczkowie wdzięcznym głosem, śpiewają, ach, śpiewają.
 4. I my też zgromadzeni pokłon dajmy Maryi.
  Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach! darujmy.
 5. O przedrogi klejnocie, Maryjo, na tym świecie!
  Kto Ciebie ma, ten się z Tobą raduje, ach! raduje.
 6. Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy.
  Cherubiny, Serafiny śpiewają, ach! śpiewają.
 7. O Maryja, Maryja, Tyś ma pomoc jedyna.
  Dusza ma się w moim ciele raduje, ach! raduje.
 8. Ty się przyczyń za nami, O Częstochowska Pani,
  Niech się nad nami zmiłuje Twój Synaczek kochany.
 9. O Ty, Pani Anielska, Maryjo Częstochowska,
  Prosimy Cię, dopomóż nam przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.
 10. O Maryja, Maryja, Nasza pomoc jedyna,
  Przyjmij to nasze śpiewanie, O Maryja, Maryja.
 11. A gdy będziem umierać racz, o Pani, przy nas stać,
  ażebyśmy trafić mogli, z Tobą wiecznie królować.

Idźmy, tulmy się jak dziatki

 1. Idźmy, tulmy się jak dziatki, — Do Serca Maryi Matki.
  Czy nas nęka życia trud, — czy to winy czerni brud!
  Idźmy, idźmy ufnym krokiem, — z rzewnym sercem łzawym okiem:
  Serce to zna dzieci głos, — odwróci bolesny cios.
 2. Ach, to Serce dobroć sama, — najczulsze z córek Adama.
  Jest otwarte w każdy czas, — samo szuka, wzywa nas:
  „Pójdźcie do mnie dziatki moje, — wyczerpując łaski zdroje:
  Kto mnie znajdzie, życie ma, — Temu Syn zbawienie da.
 3. To Maryi Serca chwała, — że zgubionym Zbawcę dała.
  Jemuś winien, świecie cud, — że Bóg zstąpił zbawić lud.
  Pod nim Jezusa nosiła, — do Niego rzewnie tuliła,
  Wychowała, by Bóg Syn — zgładził długi naszych win.
 4. Więc do Ciebie, jak do Matki — idziem, tulim się Twe dziatki.
  Matko, ulżyj życia trud, — zmyj z serc na5zych winy brud.
  Ty nas kochasz, a my .Ciebie, — Niech się z Tobą złączym w niebie.
  Matko, kto nie kocha Cię, — Dzieckiem Twym nie zowie się.

Jak szczęśliwa Polska cała

 1. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała.
  Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty.
  ref:
  Matko Boska, Królowo Polska,
  O Pani nasza, Częstochowska.
 2. W Częstochowie tron Swój wzniosła, wielka, można i wyniosła.
  jak najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi.
 3. Do Twych stóp się Polska ściele, w Jasnogórskim Twym Kościele,
  stąd opieka na kraj płynie, z Tobą Polska nie zaginie.

Królowej anielskiej

 1. Królowej anielskiej śpiewamy
  Różami uwieńczmy jej skroń
  Jej serca w ofierze składajmy,
  Ze łzami wołajmy doń.
  O Maryjo, bądż nam pozdrowiona,
  Bądź Ty zawsze Matką nam!
 2. Przez Ciebie, o Matko miłości,
  Łask wszelkich udziela nam Bóg
  A my Ci hołd dajem wdzięczności,
  Upadłszy do Twoich stóp.
  O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
  Wszelkich cnót rozlewasz woń!
 3. O Tronie Ty Boga wiecznego,
  O Słońce nadziei i łask,
  O Różdżko przedziwna Jessego,
  Jak wielki cnót Twych jest blask!
  O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
  Bądź Ty zawsze Matką nam!

Maryjo, śliczna Pani

 1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi
  Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie
  Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
  ref:
  Maryja, Ave Maryja!
  U Boga nam wybłagaj zdroje łask
  By świat lepszy był, by w miłości żył
  O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
 2. Maryjo, śliczna Pani,
  świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
  W sercu ból, smutek, żal,
  A w oczach wciąż strach
  Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Matko Najświętsza, do Serca Twego

 1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
  Mieczem boleści wskroś przeszytego,
  Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy,
  I gdzie ratunku szukać będziemy?
  Twojego ludu nie gardź prośbami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 3. Imię Twe, Mario, litością słynie;
  Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
  Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 4. O Matko nasza, matko miłości!
  Niechaj doznamy Twojej litości,
  Bośmy okryci grzechów ranami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie
  O Matko święta, w onej godzinie
  Zamknij nam oczy Twymi rękami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

My chcemy Boga

 1. My chcemy Boga, Panno święta!
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.
  ref:
  Błogosław słodka Pani!
  Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga! My poddani!
  On naszym Królem, On nasz Pan.
 2. My chcemy Boga w rodzin kole,
  W troskach rodziców, dziatek snach.
  My chcemy Boga w książce, w szkole,
  W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
 3. My chcemy Boga w naszym kraju,
  Wśród starodawnych polskich strzech.
  W polskim języku i zwyczaju,
  Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Panience na dobranoc

 1. Zapada zmrok, już świat ukołysany
  Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak
  Panience Swej piosenkę na dobranoc
  Zaśpiewać chcę, w ostatnią chwilę dnia.
 2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
  Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
  Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.
 3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną
  I oddal od nich cień codziennych trosk
  I tym, co znów nie będą mogli zasnąć
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.
 4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym
  Na czas bezsenny siłę daj i moc.
  I tym co dzisiaj zasną raz ostatni
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.
 5. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie
  Bo On Swą ufność w ręce złożył Twe
  I Jemu też hen tam na Watykanie
  Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.
 6. Zasypia świat piosenką kołysany
  Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów
  Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc
  Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Po górach, dolinach

 1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
  Anielskie witanie ludziom głosi on:
  ref:
  Ave, Ave, Ave Maryja,
  Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.
 2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
  Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
 3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
  „Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej”.
 4. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
  Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.
 5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
  „Poczęciem Niepokalanym jestem Ja”.
 6. O gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
  I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

Serdeczna Matko

 1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
  Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
  Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
  Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.
 2. Do kogóż wzdychać mamy, nędzne dziatki?
  Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
  U której Serce otwarte każdemu,
  A osobliwie nędzą strapionemu.
 3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości
  By nas Bóg karał rózgą surowości;
  Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
  Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

Weź w swą opiekę

 1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
  Panno Najświętsza, Niepokalana!
  Niechaj miłością każdy przejęty
  Czci w nim Jezusa, naszego Pana.
 2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
  Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
  Niech się do Pana modli za niego,
  Od złej przygody niechaj go broni.
 3. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny
  Tobie, Maryjo, dziś polecamy.
  Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
  Którego przez Twe Serce błagamy!

Zdrowaś Maryja

 1. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico!
  Błagamy Ciebie, Święta Dziewico,
  Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
  Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!
 2. Wśród czystych duchów w obliczu Pana
  Tyś Przenajświętsza Niepokalana,
  Jak pośród kwiatów wonna lilija,
  Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

Zawitaj Królowo

 1. Zawitaj Królowo Różańca świętego,
  Jedyna Nadziejo człowieka grzesznego!
  Zawitaj, bez zmazy lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!
 2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
  Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
  Najśliczniejszy Kwiecie, lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!
 3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
  Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;
  Raju rozkosznego lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!
 4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,
  Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa,
  Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo!
  Matko Różańcowa, Maryjo!
 5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
  Która w różańcowej królujesz koronie,
  Święta nad Świętymi, lilijo,
  Matko Różańcowa, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową

 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
  Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
 2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
  Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
  Przez Twego Syna cierpienia daruj nasze przewinienia
  Uproś łaski przebaczenia, Maryjo!
 3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały,
  Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Historia Obrazu Maki Bożej Częstochowskiej i Jasnej Góry        

Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialnego na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m n.p.m.

Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

W niedługim czasie klasztor zyskał rozgłos, zarówno wśród pielgrzymów, jak i wśród grabieżców. W wyniku rozbójniczego najazdu, 14 kwietnia 1430 roku obraz Czarnej Madonny został uszkodzony i ograbiony.

Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed wojskami szwedzkimi i węgierskimi. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego. Śluby lwowskie powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956.

Oblężenie podczas potopu szwedzkiego w roku 1655

W czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie podjęły próbę opanowania klasztoru i sanktuarium. 8 listopada 1655 zażądały poddania, lecz po odmowie zakonników wycofały się następnego dnia do Wielunia. Ponowne niewpuszczenie do klasztoru Szwedów skłoniło ich do rozpoczęcia oblężenia, trwającego od 18 listopada 1655 do nocy z 26 na 27 grudnia. Pod koniec listopada Szwedzi otrzymali posiłki w postaci 600 ludzi i 3 armat. Jednak przeor zakonu, o. Augustyn Kordecki odrzucił ponowne żądanie kapitulacji. Twierdza znajdowała się pod ostrzałem, lecz szwedzkie wojska dopiero 10 grudnia sprowadziły artylerię oblężniczą, która mogłaby pomóc zdobyć klasztor. W dniu 24 grudnia o. Kordecki odrzucił kolejne żądanie poddania twierdzy. 27 grudnia Szwedzi zaprzestali oblężenia, jednakże próbowali jeszcze czterokrotnie zdobyć klasztor. Podczas oblężenia obraz nie znajdował się w klasztorze, gdyż uprzednio wywieziono go, aby nie wpadł w ręce Szwedów. Obraz oblężenia przypomniał i utrwalił Henryk Sienkiewicz w Potopie.

Koronacja obrazu

Przez następne lata, do roku 1770 Jasna Góra nie była mieszana w żadne działania zbrojne. W czasie tym, jednak, miało miejsce wydarzenie zasługujące na miano epokowego. Na mocy aktu papieża Klemensa XI z roku 1716 biskup chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szembek dokonał 8 września 1717 roku koronacji jasnogórskiego obrazu. Była to druga ceremonia koronacji obrazu na ziemiach polskich (pierwszym koronowanym w Polsce obrazem był obraz Matki Bożej Łaskawej – koronowany w 1651 roku w kościele ojców Pijarów przy ulicy Długiej w Warszawie).

Pod zaborem rosyjskim

Okres pod rządami rosyjskimi, to czas nasilających się represji wobec klasztoru: ograniczano liczbę zakonników, zajęto dobra ziemskie, a sanktuarium było grabione. 24 października 1909 roku miała miejsce profanacja obrazu podczas której dokonano kradzieży papieskiej korony, wot i koszulki. Rok później, 22 maja 1910, odbyła się ponowna koronacja tzw. milenijnymi koronami, które zostały przesłane przez papieża Piusa X.

II wojna światowa

W czasie II wojny światowej część pomieszczeń twierdzy były okupowane przez hitlerowskie wojska a sami zakonnicy byli kontrolowani. Ograniczono między innymi zbiorowe pielgrzymki. Samą ikonę w ołtarzu głównym zastąpiono kopią, a oryginał ukrywano na terenie klasztoru, między innymi był przymocowany pod blatem jednego z dwu stołów w Bibliotece Klasztornej. Jasna Góra w tym czasie stała się schronieniem dla partyzantów a także Żydów. 26 sierpnia 1956 r. przy udziale około 1 000 000 wiernych złożono Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, zredagowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz modlono się o jego uwolnienie z więzienia. 3 maja 1966 odbyły się centralne uroczystości religijne millenium chrztu Polski.

III Rzeczpospolita

Jan Paweł II odwiedził Jasną Górę sześciokrotnie: w latach 1979, 1983, 1987, 1991 (podczas VI Światowych Dni Młodzieży), 1997 i 1999. W 2006 roku wizytę na Jasnej Górze złożył papież Benedykt XVI.

Bazylika

Bazylika rangę bazyliki mniejszej posiada od 1906 r. Wcześniej stanowiła kościół pw. Krzyża Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Najstarszą jej częścią jest prezbiterium – pierwotny murowany kościół gotycki z XV wieku, później sukcesywnie powiększany. W obecnej formie istnieje od przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy po pożarze z 1690 została odbudowana jako trzynawowa bazylika w stylu barokowym.

Kaplica Cudownego Obrazu

Właściwie nosi nazwę Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, niemniej w użyciu są także inne pojęcia, jak Kaplica Cudownego Obrazu, czy Kaplica Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kaplica znajduje się na północ od bazyliki, na wschód od dziedzińca gospodarczego, poprzedzona jest własnym dziedzińcem. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej uznawana jest przez wiernych za miejsce szczególne.

Wieża

Jasnogórska wieża, dzięki której klasztor widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów, powstała dopiero w latach 1617-1622. Pięciokrotnie została odbudowana po pożarach, ostatnim z 1900, kiedy nieostrożni pątnicy, puszczając sztuczne ognie, spowodowali zaprószenie ognia. Obecnie wieża mierzy 106,3 metrów, jest odchylona od pionu o 78 cm. Jej podstawa pochodzi z 1714, a resztę dobudowano w 1906. Pod jej podstawą znajduje się zasypana średniowieczna studnia. Na wieżę prowadzi 516 schodów. Na wierzchołku znajduje się krzyż, a pod nim kruk z bochenkiem chleba w dziobie (herb paulinów). Na wieży, pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, usytuowany jest wyposażony w 36 dzwonów zegar. Napędza się samoczynnie mechanizmem trzech przeciwwag i co kwadrans wygrywa melodie maryjne.

Wieczernik

Wieczernik został zbudowany w latach 1921-1927 na miejscu dawnego cmentarza. W środku znajduje się dość duży plac, a na ścianach południowej, wschodniej, północnej wąskie przejścia o charakterze krużganków. W wieczerniku znajduje się kaplica. W ostatnim okresie w wieczerniku zamontowano windę umożliwiającą wjazd i zjazd z wałów niepełnosprawnym. Wieczernik jest miejscem, gdzie udzielana jest komunia św. i spowiedź św., szczególnie w czasie znacznego napływu pielgrzymów. Rokrocznie w grudniu paulini prezentują w wieczerniku inną szopkę bożonarodzeniową. W 2008 roku została ona przeniesiona do ogrodu klasztornego gdzie zajmuje pow. 2500 m².

Kaplica Pamięci Narodu

Kaplica Pamięci Narodu, nosząca imię o. Kordeckiego, znajduje się w dawnej dzwonnicy, powstałej w XVII wieku, konsekrowanej na kaplicę 3 maja 1989, nad południowo-wschodnią częścią prezbiterium bazyliki.Kaplica pełni funkcję mauzoleum – na wszystkich ścianach w oszklonych niszach umieszczono urny z prochami poległych w obronie ojczyzny Polaków (młodych powstańców powstania warszawskiego 1944, żołnierzy Armii Krajowej, zgładzonych w obozach koncentracyjnych i zagłady, a także stalinowskich łagrach) oraz ziemię z miejsc kaźni (m.in. żołnierzy powstania listopadowego, powstania styczniowego, I i II wojny światowej).

Biblioteka

Sala, w której mieści się dzisiaj biblioteka klasztorna, jest drugim miejscem w którym przechowuje się księgozbiór jasnogórski. Poprzednio księgozbiór przechowywany był na dolnych kondygnacjach dzwonnicy. Pochodząca z 1736 roku sala biblioteki znajduje się w skrzydle nowego konwentu, umieszczona nad refektarzem mieści ponad 15 tysięcy rękopisów. Biblioteka spełnia obecnie funkcje reprezentacyjne, w niej odbywały się spotkania z Janem Pawłem II, konferencje episkopatu Polski, przyjmowane są głowy państw oraz oficjalne delegacje. Ze względu na konieczność ochrony księgozbioru oraz wystroju wnętrza, możliwości zwiedzania biblioteki są ograniczone.

Refektarz

Refektarz mieści się pod biblioteką. Kolebkowy sufit pokryty jest bogatą polichromią. W przeszłości był on miejscem podejmowania koronowanych głów i wybitnych gości. W nim odbyło się przyjęcie weselne króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką. Ze względu na regułę paulinów, nie jest on obecnie udostępniany zwiedzającym.

Skarbiec

W latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią specjalne pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Jego obecny wystrój pochodzi z początku XX. W skarbcu zgromadzone są dary zwane wotami, o różnym charakterze i wymowie. Obok eksponatów o wielkiej wartości artystycznej, jak monstrancje, kielichy, czy biżuteria, znajdują się inne, mające walor pamiątkowy i uczuciowy, zawierające cząstkę ludzkiego życia; cierpienia, radości, doznanych łask.

Fortyfikacje Jasnej Góry

Jasnogórska twierdza otoczona była murem już w roku 1624, z wejściem jedynie od strony zachodniej – obecna brama św. Jana Pawła II – pierwotnie zwana wjazdową.  Budowę muru rozpoczęto w 1620, z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy.

Historia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz ma wymiary: wysokość – 121,7 cm, szerokość – 81,5 cm, grubość – 3,2 cm. Składa się z trzech desek drzewa lipowego.  W 1382 książę Władysław zapragnął przewieźć ikonę Matki Bożej Bełzkiej do Opola, lecz po drodze wóz z obrazem miał zatrzymać się w Częstochowie, a konie nie chciały ruszyć z miejsca. Uznając to za znak Boży książę pozostawia ikonę w miejscowym klasztorze. Takie są początki obrazu na Jasnej Górze.

W 1430 sanktuarium zostało napadnięte przez grupę zawodowych przestępców dowodzonych przez szlachciców – Jakuba Nadobnego, Jana Kuropatwę i księcia wołyńskiego Fryderyka Ostrogskiego. Tak o tym wydarzeniu pisze Jan Długosz: „Pod ten czas niektórzy z szlachty polskiej wyniszczeni marnotrawstwem i obciążeni długami, mniemając, że klasztor częstochowski na Jasnej Górze, zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, posiadał wielkie skarby i pieniądze, z tej przyczyny, że do niego z całej Polski i krain sąsiednich (…) zbiegał się lud pobożny (…) zebrawszy (…) kupę łotrzyków (…) napadli na klasztor paulinów. A nie znalazłszy w nim spodziewanych skarbów, zawiedzeni, ściągnęli ręce świętokradzkie do naczyń i sprzętów kościelnych, jako to kielichów, krzyżów i ozdób miejscowych. Sam nawet obraz Najchwalebniejszej Pani naszej odarli z złota i klejnotów, którymi go ludzie pobożni przyozdobili. Niezaspokojeni łupem, oblicze obrazu mieczem na wylot przebili, a deskę, do której wizerunek przylegał, połamali, tak iż zdawało się, że to nie Polacy, ale Czesi kacerze dopuścili się czynów tak srogich i bezbożnych. Po dopełnieniu takowego gwałtu, raczej skalani zbrodnią niż zbogaceni, z niewielką zdobyczą pouciekali. Długi czas mniemano, że ów gwałt popełnili czescy kacerze, mieszkający w przyległych Polsce miastach i zamkach szląskich. I już Władysław król i panowie polscy poczęli byli myśleć o wydaniu wojny Czechom, ale gdy się sprawa wydała i rzeczy wyjaśniły, karano srodze owych z szlachty polskiej złoczyńców, a wielu wtrącono do więzienia”.

Kult obrazu

Apel jasnogórski jest modlitwą kierowaną do Królowej Polski w intencji Polski i Kościoła. Codzienny Apel wprowadzono w intencji prześladowanego przez władze systemu totalitarnego Kościoła w Polsce. Nabożeństwo odprawiane jest codziennie o godzinie 21:00 w kaplicy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Droga krzyżowa

W parku klasztornym, który otacza z trzech stron mury sanktuarium umieszczono czternaście rzeźb przedstawiających drogę krzyżową. Posągi zrealizowane zostały przez wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego, autorem projektu drogi krzyżowej był architekt Stefan Szyller. Prace wykonawcze trwały w latach 1900 – 1913.

Pomnik Stefana Wyszyńskiego

Na placu znajdującym się po południowej stronie Jasnej Góry, w pobliżu bramy Lubomirskich znajduje się pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pomnik Augustyna Kordeckiego

Pomnik o A. Kordeckiego znajduje się na wałach, w centralnej części bastionu Potockich. Został wykonany ze spiżu według projektu Henryka Stattlera w 1859. Na wszystkich czterech bokach cokołu znajdują się herby zasłużonych przy obronie Jasnej Góry rodów: Czarnieckich, Krzyżtoporskich, Skórzewskich oraz Zamoyskich.

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Jana Pawła II znajduje się na bastionie Świętej Trójcy i mierzy 4,3 m (bez cokołu). Autorem tego pomnika z brązu jest Władysław Dudek, a fundatorami małżeństwo Gołąb z USA. Został odsłonięty i poświęcony 26 sierpnia 1999 r. – w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, z udziałem Episkopatu Polski. Monument przedstawia stojącego papieża w sutannie, z piuską w lewej ręce, wyciągającego prawą dłoń w geście pozdrawiania. Cokół okryty jest płytami z czerwonego marmuru. Na każdej z nich – oprócz frontalnej z herbem papieskim, zamocowane są dodatkowo płyty z brązu, w których wyryte zostały napisy.

Pielgrzymowanie

Jasna Góra jest najczęstszym celem pielgrzymowania w Polsce. W 2015 roku na Jasną Górę przybyło 3,2 mln pielgrzymów i turystów z 80 krajów świata. W 228 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 830 tysięcy osób. Pieszo do klasztoru przybyło 143 983 osoby. Przy klasztorze działa hotel Dom Pielgrzyma, posiadający ponad 800 miejsc noclegowych, przyjmujący gości przez cały rok, a także Hale Noclegowe z 530 miejscami, czynne od maja do października. Obie instytucje znajdują się bardzo blisko Jasnej Góry, przy ulicy Wyszyńskiego.

Opracowano do użytku wewnętrznego na nawiedzenie rodzin w parafii św. Maksymiliana w Małej Wsi.

Ks. Edward Kuzak

Mała Wieś, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 31.05.2016 r.

Przewiń do góry